top of page
Networking Group

Relationsprojektet IOGT-NTO

Ett utvecklat och systematiserat relationsbyggande ska föra IOGT-NTO närmre sina medlemmar och givare för att fortsätta förverkliga och stärka organisationens grundsatser.

IOGT-NTO är en folkrörelse som styrs av sina medlemmar. För att vara en stark folkrörelse som fortsätter att utvecklas med samhället och tiden krävs många medlemmar. Något som under en tid varit precis tvärtom. Medlemstalen sjunker långsamt och det blir allt svårare att skapa engagemang.

StreamStone Relations fick därför i uppdrag att skapa förutsättningar för IOGT-NTO att nå sina medlems-, och insamlingsmål.  Vi träffar vår uppdragsgivare Peter Moilanen som vid tiden för uppdraget var Generalsekreterare på IOGT-NTO men numera är chef för narkotikapolitiskt center. Peter berättar om sin syn på organisationens utmaningar och möjligheter och hur han upplevde samarbetet med oss över en kopp kaffe .

Text: Niclas Andersson

Vilka utmaningar skulle du säga att ideella organisationer generellt sett står inför?

- Det har generellt blivit allt svårare att nå fram och engagera människor men med det sagt stämmer det däremot inte att människor inte vill engagera sig.  Det frivilliga engagemanget har varit konstant och stabilt under många år. Hälften av befolkningen i Sverige lägger i snitt ca 14 timmar per månad på frivilligt engagemang. Däremot har formerna för engagemang förändrats. Allt fler vill t.ex. endast vara stödmedlemmar eller göra punktinsatser och samtidigt pekar tendenserna i samhället på en ökad individualism, urbanisering och digitalisering.  Sammantaget innebär det att det inte är engagemanget som är dåligt utan att det är organisationerna som är dåliga på att möta upp de nya formerna för engagemang och förändringar i samhället. Engagemangsformerna måste helt enkelt anpassas och finnas tillgängliga där medlemmarna finns och med de former som passar och önskas.

När vi insåg att vi tappade fler medlemmar än vad vi lyckades rekrytera förstod vi att vi var tvungna att börja systematisera relationsbyggandet med våra medlemmar och givare för att behålla och utveckla dem.

Vilka specifika utmaningar stod IOGT-NTO inför?

- Vi hade helt enkelt ingen bra systematik och best practice för att hantera medlemskap. Samtidigt höll vi också på att etablera vår insamlingsverksamhet vilket ställde nya krav på våra system och resulterade i en uppgradering av vårt CRM-system. Vi skapade därför ett projekt som gick under benämningen ”Relationsprojektet” med StreamStone. Det bestod i att hjälpa oss hitta smartare strukturer för att skapa förutsättningar att nå våra insamlings-, och medlemsmål. En viktig parameter var att systematisera och utveckla relationsbyggandet och få detta att samordnas med kraven och implementationen av vårt CRM-system. Allt för att föra oss närmre våra givare och medlemmar.

 

Hur gick arbetet till och vilka är dina intryck av arbetsmetoden?

-Något som verkligen gjorde intryck på mig var kartläggningen av hela medlemsresan och alla dess faser. Vi hade tidigare fokuserat mycket på rekryteringen men glömt övriga faser som t.ex. engagemangsfasen eller riskzonsfasen. Vi hade helt enkelt ingen bra systematik för medlemsresan. Det som också blev tydligt var att vi fokuserat mycket på systemen men glömt av processerna.

För arbetet bildades tvärfunktionella arbetsgrupper vilket innebar att arbetet blev väldigt inkluderande. Organisationens reaktion efter arbetspassen var ofta ” varför har vi inte gjort det här tidigare” Relevanta och utmanande frågor fick avdelningarna att börja prata med varandra och det skapades en samsyn om våra utmaningar och förbättringsområden. Ett tag upplevdes ni på StreamStone som en del av vår organisation.

Arbetet bidrog till stor del till att överbrygga avdelnings-, och funktionsgränser och vi fick även med oss en färdplan med en tydlig prioriteringsordning och ägarskap så att vi kan arbeta vidare mot våra mål.

Står du inför likvärdiga utmaningar? Kontakta oss så berättar vi mer. 

Fakta

 

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden nykterhetsorganisaton med ca 27 000 medlemmar fördelat på ca 400 aktiva lokalföreningar i hela landet.

Organisationens övergripande målsättning är att bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger – varken i Sverige eller någon annanstans.

 

Läs mer om organisationen och bli medlem på www.iogt.se eller

läs mer om organisationens insamlingsverksamhet och skänk en gåva på www.iogtntororelsen.se

Vilket är resultatet så här långt?

- Första leveransen var en förstudie med initiala insikter och förslag på förbättringsområden. Efter det valde vi att gå vidare och definiera ett önskat läge och fick i och med den leveransen även en färdplan för att utveckla processerna och kommunikationen. Utifrån förstudien och färdplanen definierade vi sedan en organisation för att arbeta vidare och sedan har vi även etablerat ett än närmre samarbete i form av ett mentorskap samtidigt som vi får hjälp med några specifika projekt.

Dessa är stöd vid implementation av det nya CRM-systemet, upphandling och implementation av en ny kommunikationsplattform för digitala kanaler samt upphandling och implementation av en ny lösning för e-handel, produktion och distribution för bl.a. gåvoprodukter, avier och annat fysiskt material. 

 

Vad har du fått med dig från arbetet?

-En av insikterna från arbetet är att det går att arbeta strukturerat och målmedvetet men att man måste ha en bra metod. En annan insikt är att processerna trumfar systemen, StreamStones tvärfunktionella kartläggningsmetod fick människor att prata med varandra vilket innebär att IOGT-NTO nyttjade den bästa kraften hos medarbetarna. Med prioriteringslistan har organisationen nu också förutsättningarna för att arbeta vidare med identifierade förbättringsåtgärder och på så sätt minimerar vi också risken för avbräck.

Sedan måste man ta med sig att förändring alltid innebär hårt arbete och tar tid.

 

bottom of page