Relationsprojektet IOGT-NTO

Bakgrund och utmaning:

IOGT-NTO, Sveriges största nykterhetsorganisation brottas med sjunkande medlemsantal, ett lågt engagemang och svårigheter att nå sina insamlingsmål.

 

Uppdraget:

StreamStones uppdrag var att utveckla och systematisera relationsskapandet med IOGT-NTOs medlemmar och givare i alla processer och i all kommunikation. 

 

Målsättning:

Skapa förutsättningar för organisationen att nå sina medlems-, och insamlingsmål.

 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt:

 

  • Djupintervjuer av anställda, ideella föreningar, medlemmar och givare för att få olika intressenters perspektiv av utmaningar och möjligheter.

  • Avhoppsanalys för att få en övergripande bild av vilka som lämnar organisationen, varför, vid vilka skeden och av vilken anledning.

  • Kartläggning av IOGT-NTOs givar och medlemslivscykler.

  • Kartläggning av befintliga medlems-, och kommunikationsprocesser.

  • Kartläggning av önskade medlems-, och kommunikationsprocesser.

  • Färdplan med prioriterade åtgärder för att skapa resultat på på väl kort som lång sikt.

 

Resultat så här långt:

Samtliga medlems och givarprocesser är kartlagda och fungerar nu som en vägledning och ett organisatoriskt minne. Såväl för hur organisationen arbetar idag som för ett framtida önskat läge.

Till detta är en färdplan med en tillhörande prioritetsordning framtagen samtidigt som en processstyrd organisation med tydligt ansvar och mandat är etablerad och konsekvent arbetar med förändringsarbetet. StreamStone fortsätter stötta organisationen vid implementationen av ett nytt CRM-system, vid upphandling och implementation av en ny kommunikationsmotor samt vid upphandling och implementation av en outsourcad e-handels-, produktions-, och logistiklösning.

 

Läs intervjun om samarbetet med IOGT-NTOs f.d. generalsekreterare, Peter Moilanen.

 

StreamStone Relations hjälper organisationer att utveckla och samordna människor, arbetsmetoder, 

kommunikation och teknik för att aktivera, engagera och behålla  medlemmar eller givare.

Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sverige 

Orgnr: 559162-9984 

info@streamstonerelations.se

+4670 758 50 65

  • Vit Edin Ikon

StreamStone Relations är medlemmar i

Swedma_logo_tagline_vit_edited_edited.pn